คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ

ที่ 48/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558

หน้า1 หน้า 2  หน้า3  หน้า4 หน้า5 หน้า6  หน้า7 หน้า8  หน้า9 หน้า10  หน้า11 หน้า12  หน้า13 หน้า14

imageแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     imageแบบวิเคราะห์องค์กร