งานประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (SSR)
คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB
คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.9 KB
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
แบบฟอร์มไฟล์การรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ 1-65
ส่งไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 1/2565
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB
รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (SSR)
คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB