งานประกันคุณภาพการศึกษา
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (SSR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ไฟล์การรายงานผลการดำเนินงาน (SSR)ภาคเรียนที่ 2/63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(SSR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.28 KB
คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ส่ง​ไฟล์ SSR​ ภาคเรียนที่ 1/2564​
ไฟล์การรายงานผลการดำเนินงาน (SSR)ภาคเรียนที่ 1/64
รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Self Study Report:SSR)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.81 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์  
ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB