ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ คน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 106) 04 เม.ย. 67
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 143) 31 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (อ่าน 101) 28 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (อ่าน 273) 18 มี.ค. 67
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับโทษของการสูบบุหรี่ (อ่าน 79) 05 มี.ค. 67
ภาพการประชุมเพื่อแก้ขปัญหาและป้องกันสถานการณ์รุนแรงของปัญหาทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 0) 24 ม.ค. 67
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 209) 22 ม.ค. 67
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ (อ่าน 418) 14 ธ.ค. 66
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 (อ่าน 600) 14 พ.ย. 66
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับทดลองใช้) (อ่าน 241) 31 ต.ค. 66
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปีการศึกษา2566 (อ่าน 634) 11 ส.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ (อ่าน 686) 27 ก.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 488) 27 ก.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 372) 21 ก.ค. 66
รูปเล่มสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 20 ก.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนบางกะปิ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 920) 26 มิ.ย. 66
ตารางการแข่งขันทักษะและความสามารถทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 219) 21 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไซต์ (On-site) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 482) 08 มิ.ย. 66
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 138) 01 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดชุมนุมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 120) 18 พ.ค. 66
รายชื่อชุมนุม และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 66) 18 พ.ค. 66
ตารางเรียนฉบับทดลอง ใช้ตั้งแต่วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) (อ่าน 692) 15 พ.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 1070) 24 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1209) 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมภายในสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด (อ่าน 1112) 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 1232) 13 ธ.ค. 65
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และกำหนดการ (อ่าน 2210) 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 1117) 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1523) 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน (อ่าน 1786) 01 ก.ย. 65
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 2164) 03 พ.ค. 65
ประกาศ หนังสือรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 3492) 05 เม.ย. 65
กำหนดการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 5129) 13 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 5210) 05 ก.พ. 65
การเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 4839) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 5269) 01 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4934) 29 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 5678) 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (อ่าน 4575) 21 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (ฉบับที่ ๑) (อ่าน 4293) 15 ม.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 4297) 13 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 4713) 08 ม.ค. 65
งานกิจการนักเรียนขอประชาสัมพันธ์คำขวัญวันเด็กปี 2565 ดังต่อไปนี้ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” (อ่าน 4436) 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 4546) 29 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) (อ่าน 4140) 24 ธ.ค. 64
ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบความรู้คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre -test ม.1 ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5996) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่องรายงานการพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 4257) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่องผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ ด้วยชุดตรวจหาเชื้อเบื้องต้น (Antigen Test Kit) (อ่าน 4259) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4342) 25 พ.ย. 64
ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับอัพเดต) (อ่าน 5928) 23 พ.ย. 64