ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และกำหนดการ (อ่าน 43) 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 136) 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 439) 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน (อ่าน 510) 01 ก.ย. 65
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 1422) 03 พ.ค. 65
ประกาศ หนังสือรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 1669) 05 เม.ย. 65
กำหนดการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 4162) 13 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 4752) 05 ก.พ. 65
การเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 4470) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 4541) 01 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4500) 29 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 5239) 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (อ่าน 4148) 21 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (ฉบับที่ ๑) (อ่าน 3955) 15 ม.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 3964) 13 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 4089) 08 ม.ค. 65
งานกิจการนักเรียนขอประชาสัมพันธ์คำขวัญวันเด็กปี 2565 ดังต่อไปนี้ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” (อ่าน 3941) 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 4183) 29 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) (อ่าน 3832) 24 ธ.ค. 64
ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบความรู้คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre -test ม.1 ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5294) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่องรายงานการพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 3936) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่องผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ ด้วยชุดตรวจหาเชื้อเบื้องต้น (Antigen Test Kit) (อ่าน 3970) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4041) 25 พ.ย. 64
ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับอัพเดต) (อ่าน 5178) 23 พ.ย. 64
กิจกรรมคลีนิคคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหา ข้อสงสัย เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับคุณหมอในแต่ละระดับชั้น (อ่าน 3936) 18 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 3937) 15 พ.ย. 64
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 4819) 08 ต.ค. 64
การแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานวัดผลประเมินผล) (อ่าน 5714) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 8690) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปื เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่3) (อ่าน 4962) 23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 4194) 20 ก.ค. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5005) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่2) (อ่าน 5035) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5220) 11 มิ.ย. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4574) 05 มิ.ย. 64
กิจกรรมวันสุนทรภู่ออนไลน์ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 4629) 05 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 4084) 01 มิ.ย. 64
กำหนดการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว และใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 4013) 01 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มิสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 3316) 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 3891) 01 มิ.ย. 64
ระบบค้นหารหัส Google classroom โรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4982) 01 มิ.ย. 64