งานทะเบียนและวัดผล
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับร่าง)
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(ฉบับร่าง)

ใบรายชื่อแบบ EXCEL
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<

ใบรายชื่อแบบ PDF
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<

 
รูปแบบการจัดทำ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ 5)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
หน้าปก ปพ 5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.72 KB
บันทึกการติดตามนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.11 KB
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
แบบบันทึกสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
ใบแก้ไขผลการเรียน (สำหรับครูประจำวิชา)

ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติผลการเรียน ร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.09 KB
ดาวน์โหลดโปรแกรมBookmark (Update version)
วิดีโอแนะนำขั้นตอนการลงโปรแกรม Bookmark (Update version)