งานทะเบียนและวัดผล
แบบบันทึกคะแนนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับอัพเดต 29 พฤศจิกายน 2564)
 ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(ฉบับอัพเดต 29 พฤศจิกายน 2564)

ใบรายชื่อแบบ EXCEL

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<


ใบรายชื่อแบบ PDF
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<
ใบแก้ไขผลการเรียน (สำหรับครูประจำวิชา)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติผลการเรียน ร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.09 KB
ดาวน์โหลดโปรแกรมBookmark (Update version)
ข้อมูลตัว T สำหรับกรอก Bookmark 1/2564
วิดีโอแนะนำขั้นตอนการลงโปรแกรม Bookmark (Update version)
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)


ใบรายชื่อแบบ EXCEL

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<


ใบรายชื่อแบบ PDF
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-64