งานตารางเรียนตารางสอน
ตารางสอนครูโรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (ฉบับอัพเดต)
ตารางสอนครูโรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564
(ฉบับอัพเดต) ใช้วันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2564
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาเทคโนโลยี)<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ<<

>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ1<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ2<<
>>ตารางสอนกลุ่มแนะแนว<<
ตารางสอนครูโรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
 
ตารางสอนครูโรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาเทคโนโลยี)<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ<<

>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ1<<
>>ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ2<<
>>ตารางสอนกลุ่มแนะแนว<<