จดหมายข่าว
กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมคาบประชุมระดับเเละรักการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดจราจร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และร่วมสร้างเมืองสีเขียว
สัปดาห์วิชาการ สืบสานรักษ์ไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กิจกรรม "มุสลิมผูกพัน ร่วมกันละหมาดวันศุกร์"
กิจกรรม Road Show “คิดดีกับ GC”
โรงเรียนบางกะปิได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น
การประชุมสหวิทยาเขตเบญจวิโรฒ
กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา สืบสานตำนาน วิถีพุทธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภา ฯ และประธานสาบา ประจำจังหวัด
การคุมสอบบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบบุคคลเข้ารับธาชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๕
กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
การทดสอบการอ่านขั้นสูงและการประเมินสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.๔
"เรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้"
กิจกรรม Bangkapi Idol
กิจกรรมคริสตจักร สานสัมพันธ์
อบรมวิทยากรเพื่อขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ด้วยระบบออนไลน์
โครงการพี่น้องมุสลิม สานสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจบหลักสูตรปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพุทธมามกะ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี Mini LEAGUE 2022