จดหมายข่าว
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
พิธีมอบรางวัลวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2566
การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567
เตรียมพร้อมเปิดเทอมใหม่ ด้วยเสื้อผ้า และกระเป๋านักเรียน
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
การอบรมเครือข่าย ครูแคร์ใจ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมเสียงตามสาย Morning Gangkapi
การประชุมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษาแนวใหม่ (พ.ศ.2567-2571)
วันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน
กิจกรรมเด็กดีมีอาชีพ
การทดสอบความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1-6
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
มอบทุนการศึกษา
รับมอบน้ำดื่มจากเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบางกะปิ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยรูปแบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายตาม ว. PA
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางกะปิ
การอบรมการพัฒนาหุ่นยนต์ระยะสั้น
พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ลูก บ.ป. การเรียนปรับพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1