งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
แผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community Learning : PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.93 KB
บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่มการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.38 KB
แบบฟอร์มงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.13 KB