คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายราเชนทร์ โพธิ์ข่าว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชชา ศรศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวพรรณ ธรรมประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร สุขหา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรรณ์ แซ่พัว
ตำแหน่ง : ฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุรัสยา อาภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาธินี ตาสา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภัทร เขียวอ่อน
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรนุช สุขสม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีร์ธวัช แพทย์ขิม
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภัสรา โคตรักษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฐกร หนูแสง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/12