ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบางกะปิ

กระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงขอเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หมู่ 3 ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ เนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา เป็นเงินปีละ 13,600 บาท เพื่อจัดตั้งโรงเรียนบางกะปิ โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2498 เปิดสอนวันแรกเมื่อ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2498 เนื่องจากขณะที่เปิดสอนอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ ตัองอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรืองเป็นที่เรียนชั่วคราวจนกระทั่ง วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน จึงย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน (ที่ดีนบางส่วนถูกตัดออกไปทำถนน จึงเหลือเพียง 49 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ในปัจจุบัน ซึ่งกรมสามัญศึกษารับโอนมาจากเคหะแห่งชาติ ตามโฉนดที่ดินที่ 15172 เล่มที่ 1516 ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ ที่ 061260) ชั้นที่เปิดสอนครั้งแรก คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชายหญิงรวม 81 คน ครู 3 คน มีนายสวัสดิ์  ผลโภค  เป็นครูใหญ่คนแรก มีอาคารเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ห้องสุขา 3 ห้อง ปีแรกๆ ที่เปิดทำการสอนชาวบ้านยังทำนารอบๆ โรงเรียน การเดินทางจึงต้องอาศัยการเดินเท้าไปตามคันนา เพราะไม่มีถนน

"ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษา แบบสหศึกษา ไป-กลับ"
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6

พ.ศ.2499 จำนวนนักเรียน 155 คน ครู 8 คน เป็นโรงเรียน 1 ใน 4 โรงเรียนในเขตพระนครธนบุรีที่รับเลือกตามโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2500 เป็นโรงเรียนทดลองและปรับปรุงการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2508
พ.ศ.2502 เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2513 เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
พ.ศ.2524 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2526 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง ครั้งที่ 2 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
พ.ศ.2527 จัดตั้งหน่วยการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก
พ.ศ.2528 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบางกะปิ
พ.ศ.2530 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง ครั้งที่ 3
พ.ศ.2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง ครั้งที่ 4 เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมระบบงานนิเทศงานวิชาการรุ่นที่ 2 ของกรมสามัญศึกษา