งานพัฒนาหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา2565
คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้ บางกะปิ (อัพเดต 11/10/64)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.33 KB
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(Course syllabus)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.5 KB
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.39 KB
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.48 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 (อัพเดต11/10/64)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.04 KB
การจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่น โรงเรียนบางกะปิ พุทธศักราช 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.55 KB
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย