งานนโยบายและแผน
คู่มือแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่าง นำเสนอโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.76 KB
ตัวอย่าง นำเสนอสรุปโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.66 KB
ส่งสรุปโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานประจำหน่วยงานและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.4 KB
ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์ม โครงการ/งาน ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.92 KB
แบบฟอร์ม PDCA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.14 KB
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.82 KB
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP Model
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.67 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.53 KB
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
>>ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564<<