งานนโยบายและแผน
ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566
คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานประจำหน่วยงานและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2566
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.46 KB
ตัวอย่าง นำเสนอโครงการ 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.09 KB
ตัวอย่าง การนำเสนอสรุปโครงการกิจกรรม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.35 KB
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ปีการศึกษา 2566
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.88 KB
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP Model
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.33 KB
แบบฟอร์มผลการปฏิบัติงานโครงการ-กิจกรรม PDCA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.99 KB
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ส่งสรุปโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์ม PDCA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.14 KB
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP Model
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.67 KB