งานนโยบายและแผน
ส่งการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ครั้งที่ 2/2565
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ส่งการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ครั้งที่ 1/2565
คู่มือแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานประจำหน่วยงานและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.4 KB
ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์ม โครงการ/งาน ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.92 KB
แบบฟอร์ม PDCA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.14 KB
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.82 KB
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP Model
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.67 KB