สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบางกะปิ

อัตลักษณ์โรงเรียนบางกะปิ

เด็กดี มีความรู้
Excellent and Knowledgeable Student
 
เอกลักษณ์โรงเรียนบางกะปิ
ภูมิทัศน์เลิศล้ำ กิจกรรมสร้างคุณค่า สถานศึกษาเพื่อชุมชน
Scenic landscape, Fulfil potential, A community school for all