งานกิจการนักเรียน
ส่งรายงานการสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคล 1/2565
ส่งแบบประเมินSDQ ภาคเรียนที่ 1-2565
ส่งแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา2565
ปฏิทินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.55 KB
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ(แบบWORD)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ(แบบPDF)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล-2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.97 KB
บันทึกการเยี่ยมบ้าน 2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.16 KB
แบบประเมินSDQ 2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 684.5 KB
แบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามผลการคัดกรองนักเรียน 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.07 KB