กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวศรวณีย์ มณีศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

                                                            

นางวรรณา เย็นประสิทธิ์              ว่าที่ร้อยตรีมานะ  วิสุทธิสมุทร                นางวันดี แสงจันทร์                     นายไตรรงค์  ชัฎอนันต์

 

                                                            

นางสาวสุพรรษา ประมนต์                นายชัยวัฒน์ บุญถูก                         นางณัฐรินี คันศร                      นายสุริยันต์  ใหม่โสภา

 

                                                     

นางพิมพ์ชนก    ดิสกะประกาย    นางสาวฐิตาภรณ์  เอี่ยมรัมย์             นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน            นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่

 

                                                      

         นายณรัช   มีนมณี                     นางศศิธร  ศรีทรัพย์                 นางสาวนาถตยา   จีนกลับ             นายสุรศักดิ์    สังข์แย้ม       

 

                                          

นางสาวสุจิตตรา   กลิ่นสุคนธ์      นางสาวสุนิศา    ภู่หลักแก้ว          นางสาวนิรอสือนิง    นิดือมอง

 

 

 

 

 


ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ