กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสัมประสิทธิ์   สินเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

                                                            

        นายสุรินทร์  ฉันทภาค                    นางรัตนา  สัพโส                         นายกิตติบดี  คะเณย์              นางสาวสุมาลี  อรุณศรีสุวรรณ

 

                                                            

      นายเอกชัย  พันธ์ละออง                 นางสาวชลิตา  ชฎากร                 นางสาวพรพิมล  ปุกแก้ว           นางสาวพรทิพย์  จักรแก้ว    

 

                                                            

นางสาวจันทณาย์  บุญพัฒน์          นางสาวอรุณี  คามมุขกันทร          นางสาวพวงพยอม  อุดมมะดัน      นายพิสิษฐ์   ศรีเตชากิตติ์