กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลภัสรดา  อบสุนทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

                                                

นางสาวมยุรี  ทองดี              นางสกลวรรณ  มิตรประเสริฐ            นางนภา โสตถิพันธุ์                  นางสุกานดา  พลเสน

 

                                                

       นางสาวสุภา  ภาคจัตุรัส         นางสาววินิจดา  ปรัสเพ็ชร         นางสาวพิชชากานต์  ถินต่าย      นางสาวพรทิพย์  ไชยพงศ์ 

 

                                                

นางสาวปริญญา  คงไทย          นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา           นางสาวอมาวสี  ไชยโยกาศ       นางสาวนวพร  ว่องวัจนะ 

 

                ​​​​​​​                ​​​​​​​                

นางสาวสาวิตรี  ประเสริฐพงษ์          นางสาวกิตติพร  จงมีเดช          นางสาวโยศิตา  สมางชัย          นางสาวสุพัตรา  ไชยสุระ   

 

​​​​​​​                ​​​​​​​                ​​​​​​​                

นายเสฎฐวุฒิ  ศักยเศกสกุล     นางสาวพรสวรรค์  สมชัย      นางสาวพีชญากร  นาคพะงาด      นางสาวขนิษฐา  จรุงสุจริตกุล

 

​​​​​​​                ​​​​​​​                ​​​​​​​                

นางสาวชัชชฎาภร  อินรา        นางสาวจิราภา  แก้วพุฒตาล      นางสาวสุมลมาลย์  โยธาพันธ์     นางสาวคนิษฐา  ระโหฐาน

 

​​​​​​​                ​​​​​​​

นางสาวนงธนัช  พูลเกิด                นางสาวอัศวินี  กิติกุล