กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและอาเซียนแห่งเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและอาเซียนแห่งเอเชียอาคเนย์

ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายปรัชญา พิมลภัทรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมตะวันออก ได้แก่ วัฒนธรรมญี่ปุ่น จีน เกาหลี และเอเชียอาคเนย์ การแสดงวัฒนธรรมตะวันตก ได้แก่ วัฒนธรรมฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ 
ณ ลานจันทร์สว่าง

 

www.youtube.com/watch?v=RgZ2gF9ZYP4
ความคิดเห็น