กิจกรรมหล่อเทียน - แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา ณ ลานจันทร์สว่าง และการแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายพระภิกษุ ณ วัดศรีบุญเรือง

 
ความคิดเห็น