"กิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561"