เว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์ ทีฆะสุข เช็คคะแนน ผลงานนักเรียนและครู

Posted by:

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คคะแนนเก็บในรายวิชาของครูสิริพัฒน์  ทีฆะสุข ปีการศึกษา2560

รายวิชา ศ23101   ศ22101

เว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์   ทีฆะสุขเป็นศูนย์รวมของ

หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมศิลปะ

 ภาพผลงานและกิจกรรมการเรียน คะแนนเก็บ

ชมรมนิรมิตรศิลป์ รายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลงานการพัฒนาครูและประวัติคุณครู

>>เข้าเว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์   ทีฆะสุข<<

0

คุณครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรมปี60

Posted by:

เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนบางกะปิได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2 ให้ส่งตัวแทนคุณครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน12 8 9 10 7 6 5

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

0

ข่าวศิลปะ ( ดนตรีสากล )

Posted by:

วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนบางกะปิได้รับเกียรติให้ร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

0