กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชกุล แสนปัญญา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสกลวรรณ มิตรประเสริฐ

นางนภา โสตถิพันธุ์

นางสาวพิชชากานต์ ถินต่าย

นางสาวพรทิพย์ ไชยพงศ์

นางสาวปริญญา คงไทย

นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ

นางสาวนวพร ว่องวัจนะ

นางสาวโยศิตา สมางชัย

นายเสฎฐวุฒิ ศักยเศกสกุล

นางสาวพรสวรรค์ สมชัย

นางสาวพีชญากร นาคพะงาด

นางสาวขนิษฐา จรุงสุจริตกุล

นางสาวชัชชฎาภร อินรา

นางสาวจิราภา แก้วพุฒตาล

นางสาวสุมลมาลย์ โยธาพันธ์

นางสาวคนิษฐา ระโหฐาน

นางสาวนงธนัช พูลเกิด

นางสาวอัศวินี กิติกุล

นางสาวชุติมา ลีลาทรัพย์มั่นคง

นางสาวเพ็ญประภา สืบสาร

นายธีรพล บุญชัยมาตร

นางสาวฮาฟีซา ไชยสุวรรณ

นางสาวจีรวรรณ ศรีกุหลาบ

นางสาวอรชา พุ่มพวง

นางสาวนภา นาดี