ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรศักดิ์ โสภา

นายสมชาย พลจร

นายธวุฒ แชงขุนทด

นายกุหลาบ หินกอง

นางสาววรรณี แตรวงษ์

นายบุญเยี่ยม ภิญโญยาง

นางสายัณทร์ กลัดสุข

นางดก มะณู

นางจันแดง บุญพูล

นางสาวไพรสน เหง้างาม

นายสุดใจ รักษ์มณี

นายสันติ แก้วแรมเรือน

นางสาวอำพร พุ่มราตรี

นางนันทนา ภิญโญยาง

นางสาวดวงเดือน สุวรรณ์

นายปัญญา ประภูชะกัง

นางสาวคำปุ่น โฮมแพน

นางสาวนาง มาลาทอง