เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ)

นางสาวสุดารัตน์ ขำมินทร์

นางธิติมา ลาวงศ์เกิด

นางสาวรัชฎา จุตะโน

นางพรพรรณ ศรีภูงา

นางสาวสุชานันท์ เผือกทอง