ลูกจ้างประจำ

นายวิชาญ พลจร

นายโผน ปัญญาดี

นายพินิจ โพธิ์แก้ว