กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันต์ทัศน์ แสวงวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรัญญา ประพันธ์

นางสาวนฤมล คลังสินค้า

นางสาวศยามล เพ็ชรสุด

นายสิริพัฒน์ ทีฆะสุข

จ่าสิบตรีศุภวิชญ์ ไชยฉลาด

นายพีรพัฒน์ สุรียธนาภาส

นางศิริรัตน์ โคตรสงคราม