กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกมลวิช พันโบ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพรชัย เภตรานุวัฒน์

นายวัฒนา ง่อนสว่าง

นายณัฐพล คำนวนวุฒิ

นางสาววิรวรรณ จิตต์ปราณี

นายสมศักดิ์ ตรัสศรี

นางสาวิตรี สุภาสงวน