กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัตนา สัพโส

นายกิตติบดี คะเณย์

นางสาวชลิตา ชฎากร

นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว

นางสาวพรทิพย์ จักรแก้ว

นางสาวพวงพยอม อุดมมะดัน

นายพิสิษฐ์ ศรีเตชากิตติ์

นายอิทธิชัย กัณหา

นางสาวณัฐรินทร์ กอนโด

นายณัฐพล ยอดโมรา