กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ สุวรรณปาล

นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์

นางสาวทิพย์สุดา คำวงศ์

นายสุรนารถ อร่ามเรือง

นางสาวจารุณี บุตรนันท์

นายเอกพงษ์ พิณสุวรรณ

นางสาวรวินันท์ สิงหเสนี

นางสาวขนิษฐา ศรีโสภา

นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง

นางอรธิรา คีรีเอกสถิต

นางโสภณา สเตงควิส

นางสาวสุพัตรา โคตโสภา

นายณัฏฐ์ พูนดี

นายอนุวัฒน์ ติ้งโหยบ

นายเดชา ภาภักดี

นางสาวสายสุดา เรืองชา

นางสาวกุลหญิง สิทธิเหรียญชัย

นางสาวคัมภีรพรรณ พูนพิพัฒน์

นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์

นางสาวสุพรรษา ประมนต์

นายชัยวัฒน์ บุญถูก

นางณัฐรินี คันศร

นายณรัช มีนมณี

นางสาวนาถตยา จีนกลับ

นายศรสกล กัลยา

นางสาวพนิดา โนภาศ

นายวรงกร ทองแก้ว

นางสาววิภาดา คงเมือง