กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศุภมาส ธรรมชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนรินทร์พร เจริญดี

นางสาวปิยะกมล ปวงขุนทด

นางสาวสมพร สุวรรณทศ

นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองแก้ว

นางสาวสุรินธร โพธิวัฒน์

นางสาวดารารัตน์ สงฆ์รักษา

นายกฤตธัช บุบผารัตนเมธางกูร

นางสาวปาริชาติ คนเที่ยง

นางสาวสุชาวดี ไทยสุชาติ

นางสาวอรพรรณ พรหมแก้ว

นายภาคภูมิ นันทา

นางณสุดา สวนเสริม