เป้าหมาย

ปี 2560-2564

เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม รู้จักตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักค่านิยม 12 ประการ
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพ
  4. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน มีความเหมาะสม สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (TQA)

 

จุดเน้น

  1. พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
  2. จัดระบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมรู้จักตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ดำเนินการอบรมพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  4. จัดสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  และให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  5. ดำเนินการจัดการบริหารการศึกษาด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

 

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  รู้จักตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริม  แลพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน