พันธกิจ

พันธกิจ ปี 2560-2564

1.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม รู้จักตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ

3.ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทั้งระบบ สู่ความเป็นมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21

4.ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียเป็นแนวทางในการพัฒนา