อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เด็กดี  มีความรู้
Excellent and Knowledgeable Student


เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เลิศล้ำ  กิจกรรมสร้างคุณค่า  สถานศึกษาเพื่อชุมชน
Scenic landscape, Fulfil potential, A community school for all


วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษามุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อสังคม

ดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง