เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

งานประชาสัมพันธ์

        

 

งานวิชาการ

                          

 

งบประมาณ

                          

 

บริหารทั่วไป

          

 

งานบุคคล

                            

 

งานแผนงานฯ

          

 

งานพัสดุ

          

 

 

       งานโสตฯ                                งานห้องสมุด                             งานห้องพยาบาล                      งานห้องเรียนพิเศษ

                             


พนักงานราชการ

       

 


ลูกจ้างประจำ

            

 


ลูกจ้างชั่วคราว

นักพัฒนาโรงเรียน

                      

                      

                     

 

          พนักงานขับรถ                เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย