กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายไตรรงค์  ชัฎอนันต์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

                                               

              นางสาววิลาวัลย์  สงค์มณี               นางสาวนิภา   ศุภนาม             
                                                             หัวหน้างานแนะแนว                           งานแนะแนว     
                                                          
    

                                                           

          นางสาวสุภา  ภาคจัตุรัส                  นายวัฒนา  ง่อนสว่าง            ว่าที่ร้อยตรีมานะ วิสุทธิสมุทร             นายสุรนารถ  อร่ามเรือง 
             หัวหน้างานชุมนุม                      หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน          หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน           หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม

 

                                       

   

นายทินกร  ชินวงศ์                       นายวสุพล  ชินวงศ์                    นายเอกชัย  พันธ์ละออง 
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1           หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2         หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3