งานแผนงาน

คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2564 (NEW) 

mail ดาวน์โหลดคู่มือแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2564  


แบบฟอร์มประเมินโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา2564

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีการศึกษา2564  

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2564 


ส่งโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2564

mail Link Google Drive ส่งโครงการ/งาน ปีการศึกษา2564 


ดาวน์โหลดเอกสาร

mail เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

mail บัญชีราคาครุภัณฑ์

mail ราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ปีการศึกษา2563


แบบเสนอความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) โรงเรียนบางกะปิ

mail แบบเสนอความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) โรงเรียนบางกะปิ


แบบฟอร์มประเมินโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP Model 

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน PDCA 


 

 

mail แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

mail แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2

 

 

 

     

 

 

 

last update: 05 October 2020
Admin.