งานสารสนเทศ

 

คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ
 

ที่ 385/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมพิธีประดับเข็มเกียรติยศโรงเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 

ที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ 387/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์

ที่ 392/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ 329/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (สืบสานตำนาน วิถีพุทธ)

ที่ 360/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

ที่ 315/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

 

last update:  July 2019
Admin.