งานประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งรายงานการดำเนินงาน (SSR) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 รายงานการดำเนินงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2/2563 (New)

mail ่งรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ

mail ่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)


รายงานการดำเนินงาน (SSR) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 (New)

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงานการดำเนินงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2/2563 (New)

mail ดาวน์โหลดการวิเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน

mail ดาวน์โหลดหัวข้อการเขียน


mail คู่มืองานประกันคุณภาพ​ ปีการศึกษา​ 2563 (NEW)


- Link GoogleDrive ส่งรายงานการดำเนินงาน (SSR) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 


- คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ ที่ ๓๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

- ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- คำสั่งที่ ๓๐๒/๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

- ผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

- ผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

- สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

- รายงานประจำปี 2560

- กฏกระทรวง ปีการศึกษา 2561

- ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561

- ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562

- คู่มืองานประกัน