เผยแพร่ผลงานครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ชื่อผลงาน        : บทเรียนออนไลน์ รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ2 เรื่อง แสงสี

ครูเจ้าของผลงาน  : นางอรธิรา คีรีเอกสถิต

ตำแหน่ง            : ครูชำนาญการ

เข้าชมเว็บไซต์ >>https://sites.google.com1SLv0kL7tx8HszLAaHdfTEOhf-LnM5pR5/p/1CpJWPEoR9CW0oUgJupIp1diMRHMnDDP2/edit<<

 

2. ชื่อผลงาน        : แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล (เล่มที่ 7 พลศาสตร์ของไหล)

ครูเจ้าของผลงาน  : นางอรธิรา คีรีเอกสถิต

ตำแหน่ง            : ครูชำนาญการ

   

 <<<เข้าชมแบบฝึกทักษะ  >https://online.pubhtml5.com/exdy/nnhj/<