กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักธุรกิจวัยทีน

โรงเรียนบางกะปิได้เข้าร่วม "โครงการนักธุรกิจวัยทีน” กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โรงเรียนบางกะปิได้เข้าร่วม "โครงการนักธุรกิจวัยทีน” กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการมีกำหนดจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูที่ปรึกษาชมรมและกลุ่มแกนนำนักเรียนธุรกิจ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Stetson University มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน ๓๒ คน  ในวันศุกร์ที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมโฟร์พอยท์ส บายเซอราตัน (ห้อง Breeze)  รวมทั้งได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักธุรกิจวัยทีน ณ โรงเรียนบางกะปิณ ห้องประชุมมุกดาหาร  เวลา 13.00 - 15.00 น.
ความคิดเห็น