ปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรม

2021-05-05 - 2021-05-05
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

2021-05-05 - 2021-05-05
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ (ในและนอกเขตพื้นที่บริการ)

2021-05-05 - 2021-05-05
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทความสามารถพิเศษ)

2021-05-05 - 2021-05-05
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าเรียนระหว่างชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-04-30 - 2021-04-30
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2021-04-30 - 2021-04-30
รายงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564