เจ้าหน้าที่

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 

                                                            

  นางทัศณี  เดรนนัน                    นางสาวกันยา  มะลูลีม          นางสาวอรพินทร์  ซันประสิทธิ์                นายชุติเดช  เรืองฉาย

 

                                                            

นายสพลเกียรติ  สมพิทยาธร              นายอมรินทร์  เต่าขาว             นางสาวจุฬาลักษณ์  พึ่งนา          นางสาวสุดารัตน์  ขำมินทร์
 

                                                            

   นายนัฐพล  อะนะเทพ               นางสาวจุรีรัตน์  โกฎหอม                นางธิติมา ลาวงศ์เกิด                นายภานุมาส ภาณุมนต์วาที

 

                                                             

  นางสาวรัชฎา  จุตะโน                 นางสาวยุพดี  มูฮำหมัด                     นางเกศณี  ศรีอรุณ                นางสาวธันยาภรณ์  เนียมสีนวล

 

                                                            

นายชุมพล  ปั้นเหน่งเพชร         นางสาวจุฑาทิพย์  จูพงเศรษฐ             นายปวริศร  สมานมิตร                 นางสาวนูรีมะห์  บากา

 

นายพีรณัฐ โตประเสริฐ

 

 

 

 

พนักงานราชการ
 

นายตรียุทธ  ขิงจัตุรัส

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ
 

                                                            

 นายสีนวน  เฟื่องรุ้ง                        นายวิชาญ   พลจร                   นายปัญญา   ประภูชะกัง                   นายโผน  ปัญญาดี

 

นายพินิจ  โพธิ์แก้ว

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว
 

                                                            

 นายสุรศักดิ์  โสภา                  นายรัตนพล  ลาวงศ์เกิด                   นายสมชาย  พลจร                    นายสราวุธ  เพอแสละ
 

                                                            

 นายธวุฒ   แชงขุนทด                   นายกุหลาบ  หินกอง                 นางสาววรรณี  แตรวงษ์             นางสาวดวงเดือน  สุวรรณ์
 

                                                            

 นายบุญเยี่ยม  ภิญโญยาง               นางสายัณทร์  กลัดสุข                        นางดก  มะณู                           นางจันแดง  บุญพลู
 

                                                            

 นางสาวไพรสน   เหง้างาม               นายสุดใจ  รักษ์มณี                      นางรินนา  เตียงไชย                  นายสันติ  แก้วแรมเรือน
 

                                                            

    นางสังวาน   ภู่ทับทิม              นางสาวนิชนันท์   บุญรักษา          นายบุญล้อม   พร้อมเพิ่มพูน         นางสาวสุกัญญา   สนโตแจ้ง
 

นายธนวัตน์   สารบุญ