กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวจันทนา   คำคลองตัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

                                                            

นางชญาภา    บุญประสานติ์              นางอรัญญา   ประพันธ์              นางสาวนฤมล   คลังสินค้า          นางสาวฐิติรัตน์  ไพศาลสิริวัฒน์

 

                                                            

        นายสันติ   แสวงวงศ์                  นางสาวศยามล   เพ็ชรสุด                นายสิริพัฒน์   ทีฆะสุข             จ่าสิบตรีศุภวิชญ์  ไชยฉลาด

 

นายจตุรงค์   นคร