กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอารีย์  สุวรรณปาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

                                                            

นายมนตรี  ประเสริฐฤทธิ์           นางสาวพัทธนันท์  เลี้ยงผาสุข          นางสาวทิพย์สุดา  คำวงศ์           นายสุรนารถ  อร่ามเรือง

 

                                                            

      นายอรรถพล  พิมพ์สิน                นางสาวจารุณี  บุตรนันท์              นายเอกพงษ์  พิณสุวรรณ             นางสาวรวินันท์  สิงหเสนี  

 

                                                           

นางสาวเบญญา  โชคชัยพรรักษ์      นางสาวขนิษฐา  ศรีโสภา            นางสาวพัสตราภรณ์  บัวทอง          นางอรธิรา  คีรีเอกสถิต    

 

                                                            

  นางสาวโสภณา  สเตงควิส             นางสาวกัณฐิกา  คงหาญ              นางสาวสุพัตรา  โคตโสภา                นายณัฏฐ์  พูนดี             

 

                                                            

    นายอนุวัฒน์  ติ้งโหยบ                  นายเดชา  ภาภักดี                    นางสาวสายสุดา  เรืองชา         นางสาวกุลหญิง  สิทธิเหรียญชัย

 

นายธนาวุฒิ   อดิษะ