วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อสังคม

ดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ภูมิทัศน์งามเด่น เน้นกีฬา สถานศึกษาบริการชุมชน