งานวัดผลและประเมินผล

แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ตัวอย่างเกณฑ์การวัดผลประเมินผล

 

สมรรถนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ผลการประเมินรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2561

 

 

 

last update:  31 May 2019
Admin.