การประเมินคุณธรรมฯ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

ITA โรงเรียนบางกะปิ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1  โครงสร้างหน่วยงาน

>>โครงสร้างหน่วยงาน<<

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

>>ข้อมูลผู้บริหาร<<

O3  อำนาจหน้าที่

>>อำนาจหน้าที่<<

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

>>แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน<<

O5  ข้อมูลการติดต่อ

>> ข้อมูลการติดต่อ <<

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

>> เว็บไซต์ โรงเรียนบางกะปิ <<

>> ประกาศสอบบรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย <<

>> แจ้งข่าว-ประกาศ โรงเรียนบางกะปิ <<

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8  Q&A

>> ถาม - ตอบ <<

>> Facebook Page โรงเรียนบางกะปิ <<

O9  Social Network

 >> Facebook Page โรงเรียนบางกะปิ <<

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี

>>แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนบางกะปิ<<

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนบางกะปิ
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีโรงเรียนบางกะปิ
2. การปฏิบัติงาน
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัติงาน โรงเรียนบางกะปิ
3. การให้บริการ
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนบางกะปิ
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17  E–Service >> ระบบสารสนเทศระหว่าง โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง<<
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>>แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โรงเรียนบางกะปิ<<

O19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี   รอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โรงเรียนบางกะปิ
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

>>แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โรงเรียนบางกะปิ<<

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>>พัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โรงเรียนบางกะปิ<<

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพม.2<<

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โรงเรียนบางกะปิ<<

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบางกะปิ<<

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<<

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบางกะปิ<<

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>>รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี<<

>>รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี<<

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ     ชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบางกะปิ
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนบางกะปิ <<

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ประจำปี
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

>> ถาม - ตอบ <<

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

>> ถาม - ตอบ <<

>> Facebook Page โรงเรียนบางกะปิ <<

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม <<

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โรงเรียนบางกะปิ
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โรงเรียนบางกะปิ
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบางกะปิ
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี