กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์และอบายมุข โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และมีการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว แก่ห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น