สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบางกะปิ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลประเมินผล ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2562
ความคิดเห็น