รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบางกะปิ

"รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

"วันที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบางกะปิ รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมโสน 2
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้"
1. ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ
2. นางเตือนใจ  ปิ่นนิกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
3. นางสาวจุฑาธิณี  สิงหรัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
4. นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
5. นางสาวพัชรินทร์  ศุภสมบัติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
6. นายพลพิพัฒน์  วัฒนะเศรษฐานุกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
7. นางสาวภิลดาภา  เรืองทองสุข  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ความคิดเห็น