ภาพบรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด

แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละแผนการเรียน  ในการนี้ นางสาวศริตยา ชนะภู รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น